Asociațiile de părinți au reușit să își impună punctele de vedere în privința modificărilor aduse legislației educației naționale, modificări reglementate prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării științifice privind aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar (ROFUIP).

De la Brașov, Comitetului Județean al Părinților Brașov a fost reprezentat de Cătălin Viorel Nan în Federația Națională a Asociațiilor de Părinți. Ieri a fost publicat ordinul ministrului prin care reglementările cerute și negociate de părinți devin oficiale.

Este pentru prima dată când asociațiile de părinți sunt recunoscute, „acolo unde există” și pentru prima data când consiliile reprezentative ale părinților sunt cu adevărat importante. După nenumărate întâlniri cu Ministrul Educației Naționale, cu juriști, cu reprezentanți ai asociațiilor de părinți și cu conducerea Federației Naționale ale Asociațiilor de Părinți, s-a reușit reglementarea rolului părinților în actul educativ și în cadrul de funcționare al unităților de învățământ.

Este un prim pas prin care s-a negociat articol cu articol. Este pentru prima dată în istoria învâțământului post-decembrist când asociațiile de părinți sunt recunoscute ca entități reprezentative ale părinților și pentru prima dată când avizul acestora nu mai este unul consultativ ci dimpotrivă, obligatoriu.

„Sunt destul de mulțumit de rezultatul final al ordinului de ministru și sper ca aceste modificări să determine părinții din toate școlile să se implice activ în actul educațional. De astăzi, nu mai suntem doar o formă fără fond, de astăzi, avem o voce. Vreau să îi mulțumesc pe această cale președintelui Federației Naționale, domnului Iulian Cristache pentru eforturile inimaginabile depuse și pentru susținerea amendamentelor CJP Brașov”, ne-a declarat Cătălin Viorel Nan (foto), președintele Comitetului Județean al Părinților Brașov”

 

Iată noile modificările importante ce afectează în mod direct asociațiile de părinți:

 1. La articolul 2 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților și asociației părinților, acolo unde există, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.”

 1. La articolul 16 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinților și asociația părinților, acolo unde există, consiliul școlar al elevilor, sucursalele asociațiilor reprezentative ale elevilor – acolo unde este cazul, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor.”
 2. Articolul 18 se completează cu alin.(5) care va avea următorul cuprins: „(5) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanți ai părinților în consiliul de administrație al unității de învățământ, cu excepția situației în care consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există, nu pot desemna alți reprezentanți.”
 3. La articolul 21 alin. (1), lit. h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul este prezentat în fața consiliului de administrație, a consiliului profesoral, în fața comitetului reprezentativ al părinților și conducerii asociației de părinți, acolo unde există; raportul este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și postat pe site-ul unității școlare, în măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului școlar.”

 1. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 31 Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unității de învățământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă și prin transmiterea unui exemplar către comitetul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există, fiind documente care conțin informații de interes public.”

 1. Articolul 33 se completează cu alin.(3) care va avea următorul cuprins: “(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinților și asociației de părinți, acolo unde există, fiind documente care conțin informații de interes public.”
 2. Articolul 68 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu responsabilul comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde aceasta există, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali.”

 1. La articolul 69 lit. c.), e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins: „c) elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare ale unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul școlar și minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinților, asociației de părinți, acolo unde există și a elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administrație.” „e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizarea a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinților și asociației de părinți, acolo unde există” „h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților și asociației de părinți, acolo unde există și a partenerilor educaționali în activitățile educative”.
 2. La articolul 80 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unității de învățământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art.79 alin.(2) lit. b) și f) sunt cuprinși și reprezentanți ai elevilor și ai părinților, tutorilor sau ai susținătorilor legali, nominalizați de consiliul școlar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există.

 1. Articolul 108 alin (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de învățământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale consiliului reprezentativ al părinților și a asociațiilor părinților, acolo unde acestea există, a tutorilor sau a susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de învățământ.”
 2. La articolul 176 alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Adunarea generală a părinților hotărăște cu privire la susținerea cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ privind activitățile și auxiliarele didactice și mijloacele de învățământ utilizate în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor elevilor.”
 3. La articolul 178 alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.”
 4. Articolul 180 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.180 Președintele comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în relațiile cu consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți și, prin acesta/aceasta, în relație cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații.”
 5. La articolul 181 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea și /sau gestionarea fondurilor.”
 6. La articolul 182 alin. (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(3) Consiliul reprezentativ al părințiloreste o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a președinților comitetelor de părinți pe grupă/clasă din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic – voluntariat. (4) La nivelul fiecărei unități de învățământ se poate constitui Asociația de părinți în conformitate cu legislația în vigoare privind asociațiile și fundațiile, care reprezintă drepturile și interesele părinților din unitatea de învățământ, membri ai acesteia.”
 7. La articolul 183 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Consiliul reprezentativ al părinților este întrunit statutar în prezența a două treimi din numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți. În situația în care nu se întrunește cvorumul, ședința se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezența a jumătate plus 1 din totalul membrilor.”
 8. La articolul 185 alin. (1) lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins: „e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate prin hotărâre de către adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă”.

60.Articolul 197 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În unitățile de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare. (2) În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ”.

 

Sursa articol: NewsBV